شکم تخت در 23 روز

اطلاعات بیشتر

مدت برنامه

14 روز

تعداد جلسات تمرینی

7 روز

میانگین هر جلسه

9 دقیقه

میانگلین کالری هر جلسه

93 کالری